Оглас: Јавни увид у нацрт измена и допуна плана генералне регулације Савиног Села

archive Оглас: Јавни увид у нацрт измена и допуна плана генералне регулације Савиног Села

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број:350-1-20/2021-IV/05
Дана: 19. јула 2021.године
ВРБАС           

 У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи ( „Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/2019, 9/2020), чланом 55. став 4. и чланом 73. став 4. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019),

Оглашaва

Ј А В Н И    У В И Д

У

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САВИНОГ СЕЛА СА ДЕТАЉНОМ РЕГУЛАЦИЈОМ ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

 

Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације Савиног Села са детаљном регулацијом јавног грађевинског земљишта објављена је у „Службеном листу општине Врбас“, број 30/2020.

 Јавни увид у Нацрт измена  и допуна  Плана  генералне регулације Савиног Села са детаљном регулацијом јавног грађевинског земљишта Врбасу одржаће се по скраћеном поступку у трајању од 15 дана, почев од 20. јула закључно са  3. августом 2021. године.

Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације Савиног Села са детаљном регулацијом јавног грађевинског земљишта са комплетом рефералних карата биће изложен на јавни увид у просторијама Општинске управе Врбас, у улици Маршала Тита број 89 у Врбасу и Месне заједнице Савино Село, сваког радног дана у трајању од 8 до 15 часова

Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације Савиног Села са детаљном регулацијом јавног грађевинског земљишта биће доступан на увид заинтересованој јавности:

-у аналогном и дигиталном облику, у просторијама органа надлежном за послове просторног планирања-Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент

-у дигиталном облику на званичној интернет страници органа јединице локалне самоуправе www. urbanizam.vrbas.net

Јавна презентација биће одржана 23. јула 2021. године у 12,00 часова у Одељењу за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на адреси Маршала Тита 89, први спрат.

Примедбе на Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације блока број „27 и 36“ у Врбасу, физичка и правна лица могу доставити у писаној форми на адресу Општинске управе Врбас, Маршала Тита 89, у току трајања јавног увида, закључно са 3. августом 2021. године.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се 6. августа 2021. године, са почетком у 15,15 часова, у Малој сали Скупштине општине Врбас, на адреси Маршала Тита 89, први спрат.

 

КУЛТУРА

Расписан конкурс за нову излагачку сезону

11. окт 2021. КУЛТУРА

Расписан конкурс за нову излагачку сезону

Ликовна галерија Културног центра Врбаса расписала је кон...

Предавање др Драгане Малешевић у ЈБ "Данило Киш"

11. окт 2021. КУЛТУРА

Предавање др Драгане Малешевић у ЈБ "Данило Киш"

Јавна библиотека "Данило Киш" организоваће у четвртак, 14...

Рајко Р. Каришић промовисао књигу портрета Врбашана

25. сеп 2021. КУЛТУРА

Рајко Р. Каришић промовисао књигу портрета Врбашана

Рајко Р. Каришић, уметнички фотограф, представио је синоћ...

Изложба графика Диане Моралес Галициа

24. сеп 2021. КУЛТУРА

Изложба графика Диане Моралес Галициа

Ликовна галерија Културног центра Врбаса организоваће у у...

"Панонски вашар" поново у Врбасу

24. сеп 2021. КУЛТУРА

"Панонски вашар" поново у Врбасу

Врбас ће у суботу и недељу, 25. и 26. септембра, бити дом...