Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06.3-45/2013-III/02
Дана: 8.03.2013. године
ВРБАС

На основу члана 8. Одлуке о условима и отуђењу непокретности непосредном погодбом, поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Службени лист општине Врбас, број 15/2012) и Закључка Владе број 464-507/2013 од 4. фебруара 2013. године, Општинско веће Општине Врбас, објављује

Исправка огласа
о спровођењу поступка јавног надметања за отуђење непокретности
у својини Републике Србије – корисник Општина Врбас, к.о. Савино Село

У Огласу о о спровођењу поступка јавног надметања за отуђење непокретности

у својини Републике Србије – корисник Општина Врбас, к.о. Савино Село под бројем 06.3-45/2013-III/02 од 07.03.2013. године, објављеном у листу Дневник, врши се исправка у сладећим деловима:

1. Предмет отуђења (продаје) је непокретност у својини Републике Србије, корисника Општине Врбас у 1/1 дела, уписана у лист непокретности број 711 к.о. Савино Село, зграда пословних услуга – хала за подно складиште монтажних производа, грађевинске површине 941 м2 саграђена на кат.парц.бр. 2933/17 у  улици Петра Драпшина бб у Савином Селу, по почетној цени од 4.900.675,00 динара (за објекат) и земљиште под објектом и око објекта, у укупној површини од 39 а 52 м2 по цени 395.200,00 динара (100 динара по 1 м2).

2. Укупна почетна цена отуђења за предметну непокретност (објекат, земљиште под објектом и земљиште око објекта) износи 5.295.875,00 динара,словима:петмилионадвестадеведесетпетосамстоседамдесетпетхиљададинара.

3. Депозит за учешће на јавном надметању износи 30% од почетне цене из огласа,тј.1.588.762,50динара,словима: једанмилионпетстоосадесетосамхиљадаседамстошездесетдвадинарапедесетпара динара 50/100, који се уплаћује на рачун 840 – 707804 – 46 – посебни депозит Општине Врбас, са позивом на број 97   57-240.

 

Председник
Милан Станимировић, с.р.

 

КУЛТУРА

Изложба "5 priča Milli2nd-а" у Ликовној галерији

20. мај 2020. КУЛТУРА

Изложба "5 priča Milli2nd-а" у Ликовној галерији

Ликовна галерија Културног центра Врбаса наставља са радо...

НБ расписала литерарни и ликовни online конкурс

20. мај 2020. КУЛТУРА

НБ расписала литерарни и ликовни online конкурс

Народна библиотека "Данило Киш" расписала је пр...

ОМШ у акцији "Музика за суграђане"

04. мај 2020. КУЛТУРА

ОМШ у акцији "Музика за суграђане"

Основна музичка школа из Врбаса организовала у четвртак а...

Биографије 70 Српскиња сабране у једној књизи

10. мар 2020. КУЛТУРА

Биографије 70 Српскиња сабране у једној књизи

Татјана Лош, једна од ауторки књиге "Оне су промениле Срб...

"Музеј жене" у Градском музеју КЦ Врбаса

06. мар 2020. КУЛТУРА

"Музеј жене" у Градском музеју КЦ Врбаса

У Градском музеју Културног центра Врбаса у петак је отво...