Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06.3-45/2013-III/02
Дана: 8.03.2013. године
ВРБАС

На основу члана 8. Одлуке о условима и отуђењу непокретности непосредном погодбом, поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Службени лист општине Врбас, број 15/2012) и Закључка Владе број 464-507/2013 од 4. фебруара 2013. године, Општинско веће Општине Врбас, објављује

Исправка огласа
о спровођењу поступка јавног надметања за отуђење непокретности
у својини Републике Србије – корисник Општина Врбас, к.о. Савино Село

У Огласу о о спровођењу поступка јавног надметања за отуђење непокретности

у својини Републике Србије – корисник Општина Врбас, к.о. Савино Село под бројем 06.3-45/2013-III/02 од 07.03.2013. године, објављеном у листу Дневник, врши се исправка у сладећим деловима:

1. Предмет отуђења (продаје) је непокретност у својини Републике Србије, корисника Општине Врбас у 1/1 дела, уписана у лист непокретности број 711 к.о. Савино Село, зграда пословних услуга – хала за подно складиште монтажних производа, грађевинске површине 941 м2 саграђена на кат.парц.бр. 2933/17 у  улици Петра Драпшина бб у Савином Селу, по почетној цени од 4.900.675,00 динара (за објекат) и земљиште под објектом и око објекта, у укупној површини од 39 а 52 м2 по цени 395.200,00 динара (100 динара по 1 м2).

2. Укупна почетна цена отуђења за предметну непокретност (објекат, земљиште под објектом и земљиште око објекта) износи 5.295.875,00 динара,словима:петмилионадвестадеведесетпетосамстоседамдесетпетхиљададинара.

3. Депозит за учешће на јавном надметању износи 30% од почетне цене из огласа,тј.1.588.762,50динара,словима: једанмилионпетстоосадесетосамхиљадаседамстошездесетдвадинарапедесетпара динара 50/100, који се уплаћује на рачун 840 – 707804 – 46 – посебни депозит Општине Врбас, са позивом на број 97   57-240.

 

Председник
Милан Станимировић, с.р.

 

КУЛТУРА

Ликовни и литерарни конкурс поводом обележавања Светог Саве

13. јан 2021. КУЛТУРА

Ликовни и литерарни конкурс поводом обележавања Светог Саве

Одељење за децу и младе Народне библиотеке "Данило Киш", ...

Изложба слика 46. Палете младих

22. дец 2020. КУЛТУРА

Изложба слика 46. Палете младих

Од среде, 23. децембра, па све до 20. јануара 2021. годин...

Рожи Јодал награда "Карољ Сирмаи"

10. дец 2020. КУЛТУРА

Рожи Јодал награда "Карољ Сирмаи"

Књижевна награда "Карољ Сирмаи" за 2020. годину припала j...

Ивану Лаловићу награда "Небојша Деветак"

01. дец 2020. КУЛТУРА

Ивану Лаловићу награда "Небојша Деветак"

Награду "Небојша Деветак" за најбољи прилог објављен у ча...

У Ликовној галерији постављена изложба ИКОНАРТИ

01. дец 2020. КУЛТУРА

У Ликовној галерији постављена изложба ИКОНАРТИ

За љубитеље ликовне уметности, од данас, 01. децембра, у ...