Српска православна
Црквена општина
Бр. 21
27. март 2014.г.
У Змајеву


На седници црквеноопштинског управног одбора у Змајеву одржаној 20. фебруара 2014. године, а потврђено 26.марта везано за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у својини ове Управе Ц.О. целе парцеле бр. 2401,2403  и делови парцеле бр. 2400 уписан у лист непокретности бр. 2419,2420  К.О. Змајево, Црквено-општински управни одбор Змајево доноси:

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ
У ЗМАЈЕВУ
и расписује

 

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ У ПРВОМ  КРУГУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ ЗМАЈЕВУ


I
- Предмет јавног надметања -

1.  Расписује се оглас за прикупљање понуда,а везано за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Српске Православне црквене општине у Змајево у следећој катастарској општини Змајево, целе парцеле бр. 2401,2403 и делови парцеле бр. 2400 уписан у лист непокретности бр. 2419,2420 К.О. Змајево.

КО Змајево парцела број

Број јавног надметања

Број достављања понуда

Површина (ха, ари, м2)

Почетна цена (дин/ха) за 1 год

Депозит
(дин)

Период закупа

2401

1

1

33.27.21

70.000,оо

690.000,оо

5. година

2403

2

1

29.81.70

70.000,оо

626.000,оо

5. година

2400

3

1

19 .54. 69

70.000,оо

410.000,оо

5. година

Понуде се достављају у писменој форми у запечаћеним ковертама.

2. Увид у документацију: графички преглед катастарске парцеле у катастарској општини Змајево, које је предмет издавања у закуп, може се извршити у канцеларији Црквене општине Змајево, улица Петра Драпшина 53. Од 02. до 05. априла 2014 од 09.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити у  четвртак 03. април 2014. године. Полазак испред Храма у 10. часова.
5. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у  својини Црквене општине сносиће лице које добије то земљиште у закуп, као и таксу у износу од 4%, ради овере уговора о закупу у Епархијском управном одбору Православне Епархије бачке у Новом Саду.
6. Пољопривредно земљиште из овог огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу у сувом ратарењу и не може се користити у друге сврхе.
7.  Пољопривредно земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп, трећем лицу.

II
– Услови за пријављивање на јавно надметање -

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Црквене општине има:

 • физичко лице - које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
 • правно лице – које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава,  и има седиште на територији Републике Србије.

2.  Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује оригиналним документима, односно овереним фотокопијама и то:

 • лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа)
 • важеће решење Републичког фонда ПИО о својству осигураника пољопривредника.

за правна лица:

 • важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава,
 • извод из АПР о регистрацији предузећа
 • ПИБ

3. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа.
Уплата се врши на текући рачун Црквене општине Змајево 355-1046080-32 .
4. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит се враћа  у року од три дана, а после отварања понуда. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину.
5. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде, депозит се не враћа и организује се поновно прикупљање понуда.
6. Уколико се понуђач не појави на отварању понуда или не пошаље  писмено овлашћеног заступника, његова понуда  се неће разматрати, а депозит ће бити задржан.
7. Отварање понуда се има одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна понуда.
8. Право учешћа у давању понуда за узимање у закуп пољопривредног земљишта, у својини црквене општине у првом  кругу немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта, у државној или црквеној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта, или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта  у закуп.

Право учешћа у давању понуда за узимање у закуп пољопривредног земљишта, у својини црквене општине у првом кругу немају ни она правна и физичка лица која су јавно иступала против Цркве, лица која су својим понашањем изазивала јавну саблазан, као и лица са сумњивим пореклом капитала.

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 • формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
 • доказ о уплати депозита
 • лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
 • важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава,
 • важеће решење Републичког фонда ПИО о својству осигураника пољопривредника.

Формулар пријаве и адресиране коверте са адресом црквене општине, се могу преузети од 02. до 05. априла 2014. године у канцеларији црквене општине од 09 до 11. часoва. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:

 • Адреса: Српска Православна црквене општина Змајево, улица Петра Драпшина број 53.  Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у црквеној својини
 • Број јавног надметања _____парц. Бр_____.

На задњој страни:

 • име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV
– Рок за подношење пријаве -

Рок за подношење документације за пријављивање је 08. априла 2014..год.
09- 11. часова. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у канцеларију црквене општине Змајево до наведеног рока.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.


V
– Јавно надметање -

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у сали Црквене Општине Змајево, Петра Драпшина 53, зграда Металосервиса:дана 08. април 2014. године са почетком у 12 часова.

VI
- Плаћање закупнине -

Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавне лицитације.
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII
– Средства обезбеђења плаћања -

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 7 дана од правоснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини Црквене општине које ће доставити Председнику комисије за издавање земље у закуп.
Уплату извршити на рачун црквене општине бр. 355-1046080-32.
За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа доставља и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта, или
 • уговор о јемству са јемцем – правним  лицем са бланко соло меницом, као и  меницом закупца, или
 • Решење о упису хипотеке на непокретности у висини двоструке вредности годишњег закупа пољопривредног земљишта.

Уколико закупац не поступи у складу са одредбама тачке 7 уговор о закупу се раскида, а закупнина ће се наплатити из средстава обезбеђења наплате.
Услови из претходног става важе за сваку следећу годину закупа, односно не уплаћивање закупнине по овом Огласу, и Уговору о закупу који ће бити склопљен сходно овом огласу.


Ову одлуку објавити у локалном листу “ Глас” на огласној табли Црквене Општине. С` тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у наведенoм локалном листу “ Глас”. Информације о предметној лицитацији биће објављиване на www.vrbas.net.Председник  Ц.О.
МИЛОШ БОТИЋ

Секретар Ц.О.
ПРОТОНАМЕСНИК РАДОВАН ЛАЗИЋ


КУЛТУРА

Изложба "5 priča Milli2nd-а" у Ликовној галерији

20. мај 2020. КУЛТУРА

Изложба "5 priča Milli2nd-а" у Ликовној галерији

Ликовна галерија Културног центра Врбаса наставља са радо...

НБ расписала литерарни и ликовни online конкурс

20. мај 2020. КУЛТУРА

НБ расписала литерарни и ликовни online конкурс

Народна библиотека "Данило Киш" расписала је пр...

ОМШ у акцији "Музика за суграђане"

04. мај 2020. КУЛТУРА

ОМШ у акцији "Музика за суграђане"

Основна музичка школа из Врбаса организовала у четвртак а...

Биографије 70 Српскиња сабране у једној књизи

10. мар 2020. КУЛТУРА

Биографије 70 Српскиња сабране у једној књизи

Татјана Лош, једна од ауторки књиге "Оне су промениле Срб...

"Музеј жене" у Градском музеју КЦ Врбаса

06. мар 2020. КУЛТУРА

"Музеј жене" у Градском музеју КЦ Врбаса

У Градском музеју Културног центра Врбаса у петак је отво...