РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ВРБАС
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06.3-1080/2015-II/02
Дана: 17.12.2015.
Врбас, Маршала Тита 89
 
На основу члана 33.  Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014),  члана 5.  Одлуке о располагању покретним стварима које су јавна својина општине Врбас („Сл. лист општине Врбас“, број 5/2014), у складу са Одлуком о покретању поступка отуђења ствари- службених моторних возила из јавне својине општине Врбас коју је донело Општинско веће Општине Врбас дана 30.09.2015, Председник општине Врбас је дана 17.12.2015. године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ- СЛУЖБЕНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВРБАС

и   р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ- СЛУЖБЕНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВРБАС


1.    Општина Врбас, Маршала Тита бр. 89, 21460 Врбас, као носилац права јавне својине на покретним стварима- службеним моторним возилима, позива све заинтересоване понуђаче да доставе писмену понуду ради откупа покретних ствари- службених моторних возила.


2.    Покретне ствари- службена моторна возила се отуђују из јавне својине у поступку прикупљања писмених понуда.


3.    Предмет отуђења  су следеће покретне ствари- службена моторна возила:

 

Марка и тип возила

стање возила

Регистарска

ознака

Број шасије/ број мотора

Запремина мотора/ снага мотора

Година производње

Почетна цена

(динари)

Износ депозита

(10% од почетне цене)

1

Dacia Logan pick UP base 1.6

ХАВАРИСАН

 

VS 004 IL

UU1USD1F541162522

запремина 1598

снага 64

безоловни бензин

произведен 2009.

прва регистрација 11.05.2011

 

65.891,00       динара

 

6.589,10

динара

2

Lada Niva

У ВОЗНОМ СТАЊУ

VS 019 FH

XTA21213031737111

запремина 1689

снага 59

бензин-гас

произведен 2003.

прва регистрација 14.11.2003.

 

124.860,00

динара

 

12.486,00 динара

3

Škoda Superb

У ВОЗНОМ СТАЊУ

VS 007 NS

TMBDG23U869120933

запремина 2496

снага 120

евродизел

произведен 2006.

прва регистрација 02.08.2006.

 

520.638,00

динара

 

52.063,80

динара


4.    Почетне цене по којој се покретне ствари- службена моторна возила отуђују из јавне својине су утврђене Решењем о утврђивању почетне цене за отуђење покретних ствари- службених моторних возила из јавне својине Општине Врбас које је донело Општинско веће општине Врбас дана 20.11.2015. под бројем 06.4-229/2015-III/02,  а које су утврђене након извршене  процене тржишних вредности предметних моторних возила коју процену је извршио стални  судски вештак саобраћајне струке дипл. инж. саоб. Александар Крунић, према спроведеном поступку набавке услуге вештачења бр. 401-1-82/15 од 15.10.2015. и доставио  Процену вредности 3 аутомобила од 03.11.2015.год.   
Покретне ствари  се отуђују и купац их преузима у виђеном стању, што искључује све накнадне рекламације и приговоре купца упућене продавцу по питању квалитета и евентуалних недостатака, односно исправности, комплетности и техничких карактеристика возила.  

Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене, коју је дужан да уплати у року утврђеном огласом.


5.    Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, дужан је да у року од 8 (осам) дана од дана правоснажности Одлуке о избору најповољнијег понуђача,  уплати целокупан износ постигнуте цене, и приступи закључењу уговора о купопродаји.
Најповољнијем понуђачу уплаћени депозитни износ урачунава се у укупну купопродајну цену и одузима се од вредности постигнуте у поступку јавног отварања писмених  понуда.


6.    Моторно возило Škoda Superb се може погледати у дворишту Општинске управе Општине Врбас, Маршала Тита бр. 89 Врбас, сваког радног дана у периоду од 10.00 до 13.00 часова, почев од 18.12.2015.год. до 11.01.2016.год. уз претходну најаву на телефон 064/805-3007,  контак особа Зоран Рогановић.
Моторна возила Dacia Logan pick up  i Lada Niva се могу погледати у дворишту Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас (ЈАЗИП), Црвени Салаш, Бачкопољски пут бб Врбас, сваког дана у периоду од 10.00 до 13.00 часова почев од 18.12.2015.год. до 11.01.2016.год уз претходну најаву на телефон 064/8579-241 контакт особа је Богдан Татић.


7.    Критеријум за избор најповољнијег понуђача  је највиша понуђена цена.

У случају да два или више понуђача у затвореним ковертама доставе понуду са истим износом цене, а који је уједно и највиша понуђена цена, Комисија ће прогласити као повољнијег понуђача који је раније доставио понуду, по датуму и времену пријемног штамбиља са пријемне писарнице Општинске управе општине Врбас.
Одлуку о избору најповољнијег понуђача по спроведеном поступку прикупљања писмених понуда доноси Председник општине, на предлог Комисије. Одлука се доставља свим учесницима поступка. На ову одлуку учесник поступка може уложити приговор у року од 8 дана од дана достављања одлуке. Приговор се улаже Општинском већу. Одлука Општинског већа је коначна.


8.    Понуђач је дужан да као потврду озбиљности понуде и као услов за учешће у поступку прикупљања писмених понуда уплати депозит у  износу 10% од почетне цене возила из тачке 3. овог огласа на посебан депозитни рачун Општине Врбас бр. 840-707804-46, позив на број 57-240.  


9.    Понуђачима који нису остварили право на откуп,  уплаћени депозитни износ се враћа по окончању поступка продаје тј. у року од 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног Уговора са најповољнијим понуђачем.
Понуђачи су у обавези да у обрасцу понуде упишу тачан број рачуна и назив банке за враћање депозита.
Продавац не одговара за тачност враћања депозита, у случају да подаци о броју рачуна и назив банке нису потпуни или тачни.
У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не закључи Уговор о купопродаји у остављеном року, или не уплати утврђени износ, уплаћени депозит му се не враћа и сматраће се да је одустао од куповине, Одлука о избору најповољнијег понуђача ће се ставити ван снаге и донети одлука о избору следећег најповољнијег понуђача, којем ће се понудити закључење уговора о купопродаји.


10.    Право да учествују у поступку прикупљања писмених понуда имају правна лица, физичка лица и предузетници.


11.    Затворена коверта са понудом треба да садржи:
Понуду за учешће у поступку  прикупљања писмених понуда и то:

  • за правна лица: назив, односно пословно име, седиште, матични број,  порески идентификациони број, број телефона, контакт особа,  и понуђену цену за предметно возило у динарима; потпис овлашћеног лица оверен печатом. Дата понуда мора бити безусловна, уз навођење јасно одређеног износа на који понуда гласи.
  • за физичка лица и предузетникa: име и презиме, име оца, адресу пребивалишта,  јединствени матични број грађана, број личне карте и место издавања, број телефона и и понуђену цену за предметно возило у динарима. Иста мора бити потписана. Дата понуда мора бити безусловна, уз навођење јасно одређеног износа на који понуда гласи.
     У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, специјално пуномоћје за заступање мора бити судски оверено.

 Уз понуду се доставља: уредно овлашћење, односно пуномоћје за заступање,  фотокопија личне карте или пасоша за физичка лица и предузетнике као и копију уговора о отварању и вођењу текућег рачуна код пословне банке код које има рачун, а за правна лица копију решења о упису у Регистар привредних субјеката (који може бити издат и пре објављивања  јавног позива - огласа, ако од дана његовог издавања  до дана објављивања јавног позива није протекло више од шест месеци), копију уговора о отварању и вођењу текућег рачуна код пословне банке код које има рачун и копију решења о додељеном пореском индетификационом броју – ПИБ;

  • доказ о уплаћеном депозиту- фотокопија уплатнице.
  • попуњен образац за враћање уплаћеног депозита.

Образац пријаве, са понудом и образац за враћање депозита се могу преузети на писарници Општинске управе, као и на службеној интернет страници општине Врбас  www.vrbas.net


12.     Писмене понуде са комплетном документацијом предвиђеном огласом се достављају у затвореној коверти  на адресу:  Општина Врбас, Маршала Тита бр. 89, Врбас, и то  непосредно на писарници Општинске управе Врбас, радним данима од 7.00 до 15.00 часова или препорученом поштом.  
Коверта са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА– НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив и пуну адресу понуђача.


13.    Крајњи рок за подношења понуда је  четвртак 12.01.2016. год. до 11,30 часова, укључујући и понуде упућене путем поште, а пристигле до назначеног датума и времена.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну у писарницу Општинске управе  до наведеног рока.
Јавно надметање ће бити пуноважно и у случају да понуду достави само један понуђач.


14.    Комисија неће узети у разматрање, односно одбациће као неисправну:

  • понуду која је неблаговремена, односно која је пристигла након истека крајњег рока за подношење понуда;
  • понуду која је непотпуна, односно уз коју није приложена сва тражена документација;

Комисија ће одбити:

  • понуду у којој је наведен износ мањи од утврђене почетне цене.

Подносиоци неблаговремене и непотпуне понуде не могу да учествују у поступку отварања писмених понуда.  
Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи отварању писмених понуда, сматраће се да је одустао од понуде.

15.    Јавно отварање писмених понуда ће обавити Комисија, и исто ће се одржати у малој сали Општине Врбас на првом спрату, ул. Маршала Тита бр. 89 Врбас, у уторак 12. јануара  2016. године, са почетком у 12,00 часова.
Отварању понуда могу присуствовати понуђачи или њихови опуномоћени представници.


Одлука о расписивању јавног огласа објављује се у „Службеном листу општине Врбас“, на огласној табли Општинске  управе Врбас,  на радију Fantsy Vrbas; у листу „Bačka Press“ као и на службеној интернет страници општине Врбас www.vrbas.net  

Председник општине Врбас
др Братислав Кажић

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТЕ:

Пријава за учешће на јавном надметању за правна лица
Пријава за учешће на јавном надметању за физичка лица
Захтев за повраћај уплаћених средстава на име депозита

 

 

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"