На основу члана 50. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009, 15/2010 16/2013 и 2/2014), Председник општине Врбас је дана 28.03.2016.године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ  НАСЕЉЕНОГ МЕСТА, ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ У ЦИЉУ ОДРЖАВАЊА, ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ
и расписује

ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ  НАСЕЉЕНОГ МЕСТА, ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ У ЦИЉУ ОДРЖАВАЊА, ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ

I
- Предмет јавног надметања -

1.  Расписује се оглас за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине у грађевинском подручју  насељеног места, за пољопривредну производњу у циљу одржавања, до привођења намени у следећим катастарским општинама:

Катастарска општина

Број јавног надметања

Површина земљишта  (ха)

Почетна цена (дин./ха)

Депозит (дин.)

Период закупа

КУЦУРА

1

13,3894

30.000,00

200.841,00

једна година

КУЦУРА

2

12,2219

30.000,00

183.328,50

једна година

КУЦУРА

3

25,9538

30.000,00

389.307,00

једна година

КУЦУРА

4

14,5673

30.000,00

218.509,50

једна година

 

УКУПНО:

66,1324

 

 

 

Лицитациони корак износи 1.000,00 динара.

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине Врбас, у канцеларији број 14 на II спрату, сваког радног дана од 8 до 14 часова.
Контакт особа Радмила Ненезић, тел. 021/7954-023.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

4. Уколико након расписивања огласа за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине у грађевинском подручју  насељеног места, за пољопривредну производњу у циљу одржавања, до привођења намени, дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, или због привођења намени, даљи поступак давања неизграђеног грађевинског земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

5.  Све трошкове који настану по основу закупа неизграђеног грађевинског земљишта у закуп у циљу одржавања сносиће лице које добије то земљиште у закуп.

6. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу и не може се користити у друге сврхе.

7. Земљиште из овог Огласа се даје на одређено време – до издавања у закуп или отуђења у сврху привођења намени (изградњи), а најдуже до 31.10.2016.године.

8. Уколико у току трајања закупа наведеног земљишта дође до издавања у закуп или отуђења у сврху привођења намени (изградњи), лице које то земљиште узме у закуп је дужно да у року од 30 дана од дана пријема обавештења надлежног органа општине Врбас скине усев и врати посед закуподавцу, без права на било какву накнаду штете од закуподавца.

8.  Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

II
– Услови за пријављивање на јавно надметање-

1.  Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине у грађевинском подручју  насељеног места, за пољопривредну производњу у циљу одржавања, до привођења намени има:
- физичко лице - које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава на територији јединице локалне самоуправе на којој се налази предметно земљиште и има активан статус, са пребивалиштем у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа.
    -  правно лице – које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан статус, и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

2.  Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује оригиналним документима, односно овереним фотокопијама и то:
- доказ о месту пребивалишта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
- извод из Регистра пољопривредних газдинстава за 2015 годину.

3. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа,
за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Врбас број: 840-707804-46, модел 97, позив на број 57-240, са назнаком: „депозит за ЈН број __“.        

4. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.

5.Правно,односно физичко лице,учесник јавног надметања, може закупити неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини  само на једном надметању односно једна позитивна лицитација.

6. Уколико излицитирана цена прелази 50% износа почетне цене, потребно је да сви понуђачи, који настављају надметање, изврше допуну депозита у истом износу као за учешће на надметању (износ из табеле у тачки I). Надметање се наставља после уплате депозита.

7. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава.

III
–  Документација за пријављивање на јавно надметање –

  • формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан),
  • доказ о уплати депозита,
  • доказ о месту пребивалишта за физичка лица – оверена фотокопија личне карте (ако је електронска лична карта онда и одштампани подаци из читача електронске личне карте), односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица (оригинал или оверена фотокопија),
  • извод из Регистра пољопривредних газдинстава за 2015 годину (оригинал или оверена фотокопија),
  • фотокопија картице текућег рачуна или депокартона код банке на који се може извршити повраћај уплаћеног депозита.

У случају да се понуђач пријављује за више јавних надметања, доставља  оригинална документа, односно оверене фотокопије са једном од пријава, док у осталим пријавама могу бити неоверене фотокопије.

Формулар пријаве и адресиране коверте, могу се преузети сваког радног дана, од 8 до 14 часова, у канцеларији број 14 на II спрату Општинске управе Врбас. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

  • Адреса: Општина Врбас, улица и број:  Маршала Тита бр 89, Комисији за  давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине у грађевинском подручју  насељеног места, за пољопривредну производњу у циљу одржавања, до привођења намени
  • Број јавног надметања ____ у КО ________________.

На задњој страни:

  • име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV
 – Рок за подношење пријаве -

Рок за подношење документације за пријављивање је до 12 сати, дана 04.04.2016. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у зграду Општине Врбас, у канцеларији број 14 на II спрату, до наведеног рока.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V
– Јавно надметање -

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се дана 05.04.2016. године, са почетком у 10 часова, у великој сали Скупштине општине Врбас, Маршала Тита број 89, IV спрат.
По окончању поступка јавног надметања, Председник општине Врбас ће донети Решење о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине у грађевинском подручју  насељеног места, за пољопривредну производњу у циљу одржавања, до привођења намени.
По правоснажности Решења из претходног става, лице које је узело земљиште у закуп ће најкасније у року од 30 дана са општином Врбас закључити Уговор о закупу, којим ће регулисати међусобне обавезе.

VI
- Плаћање закупнине -

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од дана правоснажности Решења из тачке V овог огласа достави доказ о уплати закупнине утврђене правоснажним Решењем, умањеним за износ уплаћеног депозита, општинској управи Врбас, путем одељења за пољопривреду.

Уколико најповољнији понуђач не достави уплату из става 1. ове тачке сматраће се да је одустао од своје понуде.

Ову одлуку објавити , на огласној табли Општинске управе Врбас и месним канцеларијама, и на веб страни www.vrbas.net, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у огласној табли Општинске управе Врбас.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ВРБАС
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:06.3-243/2016-II/02                      
Дана: 28. марта 2016. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ДР БРАТИСЛАВ КАЖИЋ

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"