Република Србија                                                                                           
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број:06-6-333/2017
Дана:13.04.2017године
ВРБАС

На основу члана 92. став 3. и члана 99. став 1. и став. 2 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС", бр.72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014)  и члана 10. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Врбас, („Службени лист општине Врбас“ бр.18/2016) и тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Врбас и образовања Привременог органа општине Врбас, (Службени гласник РС“ 10/2017),Привремени орган   на седници одржаној дана 13.04.2017.године , донео је :

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА

Овлашћује се Комисија за отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини именована  Решењем Скупштине општине Врбас, бр.112-80/2014-I/01 oд 06.6.2016. године да спроведе  поступак отуђења грађевинског земљишта  путем јавног надметања, у складу са овом Одлуком.

1. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА:

Предмет отуђења  су следеће  грађевинске парцеле:
1.Парцела   број 6275, К.О. Врбас - град,површине 800 m2 ,
2.Парцела број 6277, К.О. Врбас - град,површине 780 m2 и
3.Парцела број 10886/9, К.О.Врбас-град,површине 1019 m2.
Предметне парцеле су обухваћене Програмом отуђења и давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Врбас.

2. ЛОКАЦИЈА:

-Парцеле: 6275 и  6277
Парцеле према Плану детаљне регулације блока „27“ и „36“, („Службени лист општине Врбас“ бр.18/2008) налазе се у  оквиру простора који се налази између улица Маршала Тита, Палих бораца, Саве Ковачевића и Буде Томовића, у улици Саве Ковачевића.
-Парцела  10886/9
Парцела број 10886/9 К.О. Врбас-град према Плану генералне регулације за насељено место Врбас, припада блоку „21“ („Службени лист општине Врбас“ бр. 03/11 и 11/14), припада радној зони – пословна зона, а налази се уз саобраћајницу у улици Народног фронта у Врбасу.    

3. ПОЧЕТНИ ИЗНОС ЦЕНЕ ОТУЂЕЊА:

-Парцеле: 6275 и  6277
Почетни износ цене отуђења грађевинског земљишта утврђен је у износу од 4.562,21 дин/м2, што представља процењену тржишну вредност непокретности Министарства финансија , Пореске управе, Филијале Врбас број 240-464-08-00013/2017-Ј2CO1 од 12.04.2017. године.
-Парцела 10886/9
Почетни износ цене отуђења грађевинског земљишта утврђена је у износу од 2.505,83 дин/м2, што представља процењену тржишну вредност непокретности Министарства финансија , Пореске управе , Филијале Врбас број 240-464-08-000007/2017-12 CO2 од 13.3.2017. године.

4.СТЕПЕН ОПРЕМЉЕНОСТИ:

-Парцеле: 6275 и  6277
Парцела 6275 и 6277 је грађевинско земљиште које се отуђује као неизграђено и уређено и омогућен је прикључак на водоводну, канализациону и електро мрежу .
-Парцела 10886/9
Парцела 10886/9, је грађевинско земљиште које се отуђује као неизграђено и неуређено грађевинско земљиште и то :

Водоводна мрежа:
Водоводна мрежа, коју треба изградити, за потребе снабдевања водом радне зоне – пословне зоне у блоку 21,  у делу улице Народног фронта у Врбасу  чија је изградња предвиђена у 2017. години, по Програму уређивања градског грађевинског земљишта за град Врбас и насељена места општине Врбаса за 2017. годину, („Службени лист општине Врбас“ бр17/2016), повезаће постојећу водоводну мрежу у улици Буде Томовића (удаљеност 110м од парцеле) повезујући је  у кружни ток, улицом Народног фронта, према ул. V пролетерске бригаде , односно Виноградској улици. Траса ове мреже ићи ће поред постојеће канализационе мреже са друге стране интерне собраћајнице на 40м од границе парцеле.

- Обавеза учесника јавног надметања који понуди најповољнију цену је да учествује у финансирању припремања, односно опремања грађевинског земљишта недостајућим делом водоводне мреже у улици народног Фронта у потесу од улице Буде Томовића до улице V пролетерске бригаде, сразмерно делу површине предметне парцеле у односу на површину радне зоне-пословне зоне у блоку 21, у делу улице Народни фронт. У складу са чланом 92. став 3, Закона о планирању и изградњи, надлежно одељење Општинске управе Врбас ће са учесником јавног надметања, које дао најповољнију цену за предметну парцелу, склопити уговор о заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта.

Канализациона мрежа:
Омогућен је прикључак на постојећу канализациону мрежу која пролази уз интерну саобраћајницу и налази се на 40 м од парцеле.

Саобраћајна инфраструктура:
Парцела 10886/9 осим на саобраћајницу у улици Народног фронта,  има излаз и на интерну саобраћајницу која се налази са друге стране парцеле, паралелно са улицом Народни фронт, а која повезује улице Буда Томовића и Пете пролетерске бригаде.

Електро мрежа:
Улица Народног фронта опремљена је електро мрежом и омогућен је прикључак .

5. НАМЕНА:

-Парцеле: 6275 и  6277
Према Плану детаљне регулације блока „27“ и „36“, („Службени лист општине Врбас“ бр.18/2008) к.п. припадају вишепородично стамбено пословним   садржајима,  Блок Б36, зона М2.
-Парцела  10886/9
Према  Плану  генералне  регулације  за насељено  место  Врбас, („Службени лист општине Врбас“ бр. 03/11 и 11/14), к.п. припада блоку  „21“, пословној зoни за потребе: производње, складиштења, тргoвинe, угoститeљствa, зaнaствa, пoслoвaњa, aдминистрaциje, културe, здрaвствa, спoртa, рeкрeaциje, културe, oбрaзoвaњa и сличнo, као и објеката породичног становања.

6.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА:

-Парцеле: 6275 и  6277
Вишепородично становање на грађевинској парцели
Максималан степен искоришћености 50% за парцеле у низу
Максимална спратност По+П+4+Пк
Минамално озелењених површина 30%
У складу са Информацијом о локацији  Одељења за урбанизам и стамбене послове општинске управе Врбас, број 07-3-155/2016-IV/05 oд 12.9.2016. године.

-Парцела 10886/9
Дозвољени индекс заузетости парцеле је 60% рачунајући само објекте високоградње.
Максимална спратност објеката је По+ П+2.
У складу са Информацијом о локацији  Одељења за урбанизам и стамбене послове општинске управе Врбас, број 07-2-117/2017-IV/05од  16.03.2017. године.
Увид у планску документцију може се извршити на сајту општине Врбас на адреси www.vrbas.net-euprava-Одељење за урбанизам - планска документација.

7.ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ:

Пријава за учешће на јавном надметању подноси се Комисији за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини, на адресу: Општинска управа Врбас, Маршала Тита бр. 89.

-Контакт особа: Председник комисије Предраг Ројевић, е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. .

Пријава мора да  садржи:

  • за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу становања ,
  • за правна лица: назив, односно пословно име , порески идентификациони број ,матични број и седиште.

Уз пријаву за учешће на јавном надметању,подносилац пријаве  доставља:

  • доказ о уплаћеном депозиту, у висини од 20 % од почетног износа цене грађевинског земљишта које се отуђује,
  • уредно овлачћење за заступање,
  • фотокопија личне карте и
  • решење о упису у регистар привредних субјеката,или други одговарајући регистар и изјаву о прихватању услова из јавног огласа.

Лице које прибави грађевинско земљиште у својину ће платити накнаду за промену намене пољопривредног у грађевинско земљиште пре издавања грађевинске дозволе.

Учесницима по Јавном огласу који нису прибавили грађевинско земљиште,извршиће се повраћај депозита у року од 8. дана од  дана доношења Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта.
Лицу које је поднело пријаву за учешће на јавном надметању неће се извршити повраћај депозита уколико није приступило јавном надметању.

Учесник јавног надметања који је понудио најповољнију цену губи право на повраћај депозита уколико не закључи Уговор са надлежним органом општине Врбас у року од 30 дана од доношења Одлуке  надлежног органа општине Врбас о отуђењу грађевинског земљишта.

Пријаве за јавно надметање могу се подносити у року од 30 дана од дана објављивања Огласа о јавном надметању у дневном листу „Данас".

Рок за подношење пријава је до 12 сати, дана 15.05.2017.године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Општинске управе општине Врбас до наведеног рока. Неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Учесник јавног надметања који је понудио најповољнију цену дужан је да у року од две године од дана правоснажности  решења о издавању  грађевинске  дозволе отпочне са грађењем објекта, односно у року од 5 година од дана правоснажности предметног Решења исходује употребну дозволу.

Цену грађевинског земљишта плаћа лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину, у року од 15 дана од дана закључења Уговора о закупу.Уколико лице  које је закључило Уговор о отуђењу грађевинског земљишта не изврши своју  уговорну обавезу плаћања утврђене цене, предметни Уговор се једнострано раскида и надлежни орган доноси Одлуку о којом ће поништити Одлуку о отуђењу грађевинског земљишта.

Стицалац грађевинског земљишта сноси трошкове потврђивања (солемнизације) уговора код јавног бележника.

Јавно надметање за отуђење грађевинског земљишта  из овог огласа  одржаће се у згради Општине Врбас, улица и број: Маршала Тита бр.89 у великој сали на 4 спрату, дана 16.05.2017.године у 12 часова.

Ову Одлуку објавити у дневном листу „Данас", на огласној табли Општинске управе општине Врбас и на веб страни www.vrbas.net, с тим да ће рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у дневном листу „Данас".

Председник Привременог органа,
Милан Глушац

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"