Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРБАС
Општинска управа Врбас
Дана: 03. априла 2013. године
21460 В Р Б А С, М. Тита 89
Тел: 021/7954-000

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
за подношење захтева за стицање статуса  ЕНЕРГЕТСКИ ЗАШТИЋЕНОГ КУПЦА и умањење
месечне обавезе за одређене количине електричне енергије или природног гаса

Влада Републике Србије донела је 22. марта 2013. године УРЕДБУ О ЕНЕРГЕТСКИ ЗАШТИЋЕНОМ КУПЦУ /''Службени гласник Републике Србије'', број 27/2013/ која се примењује од 01. априла 2013. године.

Критеријуми за стицање статуса енергетски заштићеног купца су:

 

 1. Укупни месечни приход домаћинства,
 2. Број чланова домаћинства и
 3. Имовно стање.

 

 

Статус енергетски заштићеног купца стиче ДОМАЋИНСТВО /појединац,породица/ које живи у једној стамбеној јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије, односно природног гаса:

1. Ако је он или члан његовог породичног домаћинства корисник права на новчану социјалну помоћ или дечјег додатка и

2. ако укупан месечни приход породичног домаћинства не прелази износе:

1. За домаћинство са једним чланом До 12.900,00 динара

2. За домаћинство са два и три члана До 18.786,00 динара

3. За домаћинство са четири и пет чланова До 24.672,00 динара

4. За домаћинство са шест и више чланова До 30.558,00 динара

и уколико не поседује други стамбени простор, осим стамбеног простора који одговара

потребама домаћинства.

 

1. КОРИСНИЦИ ПРАВА НА ДЕЧЈИ ДОДАТАК

стичу статус енергетски заштићеног купца без подношења захтева Општинској управи Врбас, на основу података којима располаже Министарство рада, запошљавања и социјалне заштите. Министарство је Општинској управи Врбас доставило списак – табелу са корисницима дечјег додатка који се налазе у бази података и задовољавају критеријуме за стицање статуса енергетски заштићеног купца према утврђеним приходима свог домаћинства. ТО СУ КОРИСНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ АКТИВНО РЕШЕЊЕ ЗА АПРИЛ 2013. ГОДИНЕ. Попуњену табелу, у коју треба додати податак о претплатничком ЕД броју или потрошачком броју за гас у зависности од тога за коју врсту енергента су се одлучили, Општинска управа Врбас треба да достави Министарству до 20. априла 2013. године како би се реализовала Уредба кроз рачуне за потрошњу електричне енергије за месец април 2013. године.

Зато је потребно да корисници дечјег додатка који се налазе на наведеном списку Министарства, у периоду од 08 – 19. априла 2013. године, доставе Општинској управи Врбас фотокопију последњег  рачуна за електричну енергију или испоручен природни гас и оригинал на увид.  Са собом понети важеће решење о дечјем додатку.

Пре доласка у Општинску управу Врбас предлажемо корисницима дечјег додатка да на телефон 7954-038, 7954-064, 7954-090 провере да ли су на списку Министарства.

Напомињемо да адреса на решењу за дечји додатак и на рачуну за електричну енергију или испоручен природан гас мора бити иста. Корисници који су право на дечји додатак остварили у међувремену стичу право на умањење од дана евидентирања у јединственој бази података која се води у Министарству.

Корисници дечјег додатка треба да доставе рачуне У ПРОСТОРИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВРБАС У ВРБАСУ, МАРШАЛА ТИТА 89, ШАЛТЕР САЛА У ПРИЗЕМЉУ – ШАЛТЕР БРОЈ 5. и 6. СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 07,00 ДО 15,00 САТИ ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ.

2.  ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА КОЈИ СТИЧЕ СТАТУС ЕНЕРГЕТСКИ ЗАШТИЋЕНОГ КУПЦА ПОДНОШЕЊЕМ ЗАХТЕВА Општинској управи Врбас - прилаже следеће доказе:

1. Доказ о броју чланова домаћинства (копија извода из матичне књиге рођених и венчаних и оригинал на увид ако су рођени или венчани ван Општине Врбас, а на територији Републике Србије/ ако су рођени или венчани у Врбасу - матична служба ће на захтеву ставити службену забелешку о провери података у матичним књигама, оверена изјава два сведока),

2. Доказ о укупним месечним примањима и приходима чланова домаћинства ,

- уверење надлежног органа или послодавца о висини пензије или зараде,

- за децу старију од 15. година уверење да су на редовном школовању,

- за незапослене уверење надлежног завода за запошљавање/

/Туђа нега и помоћ не улази у приходе домаћинства/.

3. Доказ службе за катастар непокретности из места пребивалишта и места рођења на територији Републике Србије - о поседовању непокретности и приходима од непокретности,

4. Доказ о праву својине на непокретности у којој живи домаћинство /''непоседовање другог стамбеног простора, осим стамбеног простора који одговара потребама домаћинства'' – члан 4. став 2. Уредбе/ - уверење из Општинске управе Врбас – Одељења за локалне јавне приходе - за све чланове домаћинства о задуживању порезом на имовину,

5. Уверење из Општинске управе Врбас – Одељења за локалне јавне приходе да ли поседује имовину која подлеже опорезивању,

6. Доказ о закупу стана/куће ако не живи у стану сродника,

7. Последњи рачун за електричну енергију/природни гас на адреси становања.

 

ДОКАЗИ СЕ ПРИБАВЉАЈУ ЗА МЕСЕЦ КОЈИ ПРЕТХОДИ МЕСЕЦУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА.

Енергетски заштићени купац може стећи право на умањење месечне обавезе /умањење месечног рачуна/ само за одређене количине електричне енергије или за одређене количине природног гаса, АЛИ НЕ КУМУЛАТИВНО.

Како у значајном броју случајева потенцијални стицаоци статуса заштићеног купца немају рачун који гласи на њихово име могу као доказ о мерном уређају за испоручену електричну енергију или природни гас доставити рачун који не гласи на њихово име, већ на друго лице код кога бораве, што доказују одређеним доказима /уговор о закупу стана, уверење о пребивалишту, односно боравишту, потврда скупштине станара и други докази помоћу којих се на недвосмислен начин може утврдити место боравка лица које подноси захтев за стицање статуса заштићеног купца/.

Количина енергената на које енергетски заштићени купац остварујује право зависи од броја чланова домаћинства и прописана је у члану 9. став 1. Уредбе.

За електричну енергију за све месеце текуће календарске године:

 

 1. За домаћинство са једним чланом од 120 кwh месечно
 2. За домаћинство са два и три члана од 160 kwh месечно
 3. За домаћинство са четири и пет чланова од 200 kwh месечно
 4. За домаћинство са шест и више чланова од 250 kwh месечно

 

За природни гас за месеце јануар, фебруар, март, октобар, новембар и децембар:

 

 1. За домаћинство са једним чланом од 35м3 месечно
 2. За домаћинство са два и три члана од 45м3 месечно
 3. За домаћинство са четири и пет чланова од  60м3 месечно
 4. За домаћинство са шест и више чланова од 75м3  месечно

 

 

Начин обрачунавања висине умањења прописан је чланом 9. став 2. и 3. Уредбе.

Енергетски заштићени купац има право на умањење месечне обавезе ако је месечна потрошња мања од двоструке количине електричне енергије или природног гаса из члана 9. став 1. Уредбе.

У случају да је остварена месечна потрошња електричне енергије или природног гаса између 2 и 2,5 пута већа од количине из члана 9. став 1. Уредбе, енергетски заштићени купац има право на половину умањења месечног рачуна.

Енергетски заштићени купац чија је остварена месечна потрошња електричне енергије или природног гаса већа од 2,5 пута од количина из члана 9. став 1. Уредбе, нема право на умањење месечног рачуна.

Уколико је месечни рачун за испоручену електричну енергију или природни гас мањи од израчунатог умањења месечне обавезе из члана 9. став 1. Уредбе, умањење ће бити обрачунато у висини стварног месечног рачуна.

 

УВЕРЕЊЕ О СТИЦАЊУ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ ЗАШТИЋЕНОГ КУПЦА издаје Општинска управа Врбас на основу спроведеног доказног поступка ако подносилац захтева испуни услове из наведене Уредбе.

Уверење садржи податке о количини електричне енергије или природног гаса за који се умањује месечна обавеза.

Уверење о стицању статуса енергетски заштићеног купца издаје се са роком важења до краја календарске године. По истеку овог рока подноси се нови захтев.

Ако у року важења уверења настану промене у подацима на основу којих је уверење издато, ималац статуса енергетски заштићеног купца је дужан да органу који је издао уверење поднесе захтев за измену уверења. Уз захтев се прилаже документација о насталим променама.

Енергетски заштићени купац губи статус уколико престане да испуњава услов ОСТВАРЕН УКУПАН МЕСЕЧНИ ПРИХОД.

 

 1. За домаћинство са једним чланом До 12.900,00 динара
 2. За домаћинство са два и три члана До 18.786,00 динара
 3. За домаћинство са четири и пет чланова До 24.672,00 динара
 4. За домаћинство са шест и више чланова До 30.558,00 динара

 

Заштита енергетски заштићених купаца остварује се на основу СПИСКА који Министарство надлежно за послове социјалне заштите и Општинска управа Врбас директно достављају енергетском субјекту надлежном за снабдевање. СПИСАК садржи податке о имену и презимену енергетски заштићених купаца, адреси, ЈМБГ, броју чланова домаћинства и податке о мерном уређају за испоручену електричну енергију или природни гас.

 

Средства за заштиту енергетски заштићених купаца обезбедиће Јавно предузеће ''Електропривреда Србије'' и Јавно предузеће ''Србијагас'', до успостваљања билансних могућности буџета Републике Србије.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ ЗАШТИЋЕНОГ КУПЦА ОБАВЉА СЕ У ПРОСТОРИЈАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВРБАС У ВРБАСУ, МАРШАЛА ТИТА 89, ШАЛТЕР САЛА У ПРИЗЕМЉУ – ШАЛТЕРИ БРОЈ 7. И 8. СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 07,00 ДО 15,00 САТИ ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ. Телефон за информације 021/7954-088, 7954-064.  
ОПШТИНСКА УПРАВА ВРБАС

 

2.  ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА КОЈИ СТИЧЕ СТАТУС ЕНЕРГЕТСКИ ЗАШТИЋЕНОГ КУПЦА ПОДНОШЕЊЕМ ЗАХТЕВА Општинској управи Врбас - прилаже следеће доказе:

8. Доказ о броју чланова домаћинства (копија извода из матичне књиге рођених и венчаних и оригинал на увид ако су рођени или венчани ван Општине Врбас, а на територији Републике Србије/ ако су рођени или венчани у Врбасу - матична служба ће на захтеву ставити службену забелешку о провери података у матичним књигама, оверена изјава два сведока),

9. Доказ о укупним месечним примањима и приходима чланова домаћинства ,

- уверење надлежног органа или послодавца о висини пензије или зараде,

- за децу старију од 15. година уверење да су на редовном школовању,

- за незапослене уверење надлежног завода за запошљавање/

/Туђа нега и помоћ не улази у приходе домаћинства/.

10. Доказ службе за катастар непокретности из места пребивалишта и места рођења на територији Републике Србије - о поседовању непокретности и приходима од непокретности,

11. Доказ о праву својине на непокретности у којој живи домаћинство /''непоседовање другог стамбеног простора, осим стамбеног простора који одговара потребама домаћинства'' – члан 4. став 2. Уредбе/ - уверење из Општинске управе Врбас – Одељења за локалне јавне приходе - за све чланове домаћинства о задуживању порезом на имовину,

12. Уверење из Општинске управе Врбас – Одељења за локалне јавне приходе да ли поседује имовину која подлеже опорезивању, некретнина која је по тражишној

13. Доказ о закупу стана/куће ако не живи у стану сродника,

14. Последњи рачун за електричну енергију/природни гас на адреси становања.

 

Уверење из Општинске управе Врбас – Одељења за локалне јавне приходе да ли поседује имовину која подлеже опорезивању, /власници који су у евиденцији, а не подлежу опорезивању, - вредности испод 400.000,00 дин. и аутоматски се не опорезује /Закон о порезу на имовину/

 

 

 

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"