У складу са чланом 43. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка), Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине оглашава

ЈАВНИ УВИД

У ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ О

ПРОГЛАШЕЊУ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА”

И

СТУДИЈУ ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА”

Подручје Парка природе „Јегричка”, које се предлаже за заштиту, обухвата подручје општина Бачка Паланка, Врбас, Темерин и Жабаљ, обухватајући парцеле уписане у катастарске општине Деспотово, Равно Село, Змајево, Сириг, Темерин, Жабаљ, Госпођинци и Чуруг.

1. ЈАВНИ УВИД У ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА” и СТУДИЈУ ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА” (у даљем тексту: документи о заштити), одржаће се у трајању од 20 дана, од 20. новембра до 9. децембра 2014. године.

Документи о заштити заједно са детаљним описом граница и картографским приказом заштићеног подручја Парка природе „Јегричка“, које су на основу овлашћења из чл. 41а, 102. и 103. Закона о заштити природе израдили Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 0900 до 1300 часова у просторијама Општинске управе Бачка Паланка, Служба за грађевинарство и урбанизам, ул. Краља Петра I бр. 16, Бачка Паланка, канцеларија бр. 33, Општинске управе Врбас, Одељење за заштиту животне средине, Маршала Тита бр. 89, Врбас, спрат 2, канцеларија бр. 12, Општинске управе Темерин, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, канцеларија бр. 30 (I спрат), Новосадска бр. 326, Темерин, Општинске управе Жабаљ, Служба за урбанизам, заштиту животне средине, имовинске и стамбено-комуналне послове, Николе Тесле бр. 45, канцеларија бр. 13, Покрајинског завода за заштиту природе, ул. Радничка 20а, Нови Сад и Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, канцеларија бр. 43 (приземље).

Увид у Предлог покрајинске уредбе о проглашењу Парка природе „Јегричка” може се остварити на интернет страници Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине (www.ekourb.vojvodina.gov.rs), а увид у студију заштите на интернет страници Покрајинског завода за заштиту природе (www.pzzp.rs).

Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са 9. децембром 2014. године, доставити у писаној форми примедбе на документа о проглашењу, поштом или на писарницу: Покрајинском заводу за заштиту природе, ул. Радничка 20а, 21000 Нови Сад, Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, Општинске управе Бачка Паланка, Служба за грађевинарство и урбанизам, ул. Краља Петра I бр. 16, 21400 Бачка Паланка, Општинске управе Врбас, Одељење за заштиту животне средине, Маршала Тита бр. 89, 21460 Врбас, Општинске управе Темерин, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и грађевинске послове, Новосадска бр. 326, 21235 Темерин, Општинске управе Жабаљ, Служба за урбанизам, заштиту животне средине, имовинске и стамбено-комуналне послове, Николе Тесле бр. 45, 21230 Жабаљ, са назнаком „ПП Јегричка – Јавна расправа о заштити”.

2. ЈАВНА РАСПРАВА о документима о заштити у оквиру које ће се презентовати Предлог покрајинске уредбе о проглашењу Парка природе „Јегричка“ и Студија заштите Парка природе „Јегричка“ и разматрати примедбе достављене током јавног увида одржаће се у Општини Жабаљ, у уторак, 16. децембар 2014. године, са почетком у 1100 часова у великој сали Општинске управе Жабаљ, Николе Тесле бр. 45. Јавну расправу води комисија коју образује Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

У јавној расправи учествују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, који усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач докумената о заштити јавно износи свој став.

3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ биће објављен на интернет страници Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и Покрајинског завода за заштиту природе.

 

Прилог:

Предлог ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ о заштити Парка природе „Јегричка“

 

 

КУЛТУРА

"Раде Брка" поново у рукама Веселина Милићевића

17. нов 2020. КУЛТУРА

"Раде Брка" поново у рукама Веселина Милићевића

Веселину Милићевићу, сатиричару, афористичару и песнику з...

Постављена изложба "ЛЕТ – Пергамент Србија"

11. нов 2020. КУЛТУРА

Постављена изложба "ЛЕТ – Пергамент Србија"

Од данас па до 26. новембра у Ликовној галерији Културног...

Век стара застава ДВД Стари Врбас поново пред јавношћу

10. нов 2020. КУЛТУРА

Век стара застава ДВД Стари Врбас поново пред јавношћу

Након успешно окончане рестаурације и конзарвације, јавно...

Браниславу Зубовићу "Печат вароши сремскокарловачке"

09. нов 2020. КУЛТУРА

Браниславу Зубовићу "Печат вароши сремскокарловачке"

Престижна награда Бранковог кола, једна од најстаријих у ...

Познати победници Јесењег литерарног и ликовног конкурса

05. нов 2020. КУЛТУРА

Познати победници Јесењег литерарног и ликовног конкурса

Жири Јесењег литерарног и ликовног конкурса 2020, који је...