У складу са чланом 43. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка), Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине оглашава

ЈАВНИ УВИД

У ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ О

ПРОГЛАШЕЊУ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА”

И

СТУДИЈУ ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА”

Подручје Парка природе „Јегричка”, које се предлаже за заштиту, обухвата подручје општина Бачка Паланка, Врбас, Темерин и Жабаљ, обухватајући парцеле уписане у катастарске општине Деспотово, Равно Село, Змајево, Сириг, Темерин, Жабаљ, Госпођинци и Чуруг.

1. ЈАВНИ УВИД У ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА” и СТУДИЈУ ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА” (у даљем тексту: документи о заштити), одржаће се у трајању од 20 дана, од 20. новембра до 9. децембра 2014. године.

Документи о заштити заједно са детаљним описом граница и картографским приказом заштићеног подручја Парка природе „Јегричка“, које су на основу овлашћења из чл. 41а, 102. и 103. Закона о заштити природе израдили Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 0900 до 1300 часова у просторијама Општинске управе Бачка Паланка, Служба за грађевинарство и урбанизам, ул. Краља Петра I бр. 16, Бачка Паланка, канцеларија бр. 33, Општинске управе Врбас, Одељење за заштиту животне средине, Маршала Тита бр. 89, Врбас, спрат 2, канцеларија бр. 12, Општинске управе Темерин, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, канцеларија бр. 30 (I спрат), Новосадска бр. 326, Темерин, Општинске управе Жабаљ, Служба за урбанизам, заштиту животне средине, имовинске и стамбено-комуналне послове, Николе Тесле бр. 45, канцеларија бр. 13, Покрајинског завода за заштиту природе, ул. Радничка 20а, Нови Сад и Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, канцеларија бр. 43 (приземље).

Увид у Предлог покрајинске уредбе о проглашењу Парка природе „Јегричка” може се остварити на интернет страници Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине (www.ekourb.vojvodina.gov.rs), а увид у студију заштите на интернет страници Покрајинског завода за заштиту природе (www.pzzp.rs).

Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са 9. децембром 2014. године, доставити у писаној форми примедбе на документа о проглашењу, поштом или на писарницу: Покрајинском заводу за заштиту природе, ул. Радничка 20а, 21000 Нови Сад, Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, Општинске управе Бачка Паланка, Служба за грађевинарство и урбанизам, ул. Краља Петра I бр. 16, 21400 Бачка Паланка, Општинске управе Врбас, Одељење за заштиту животне средине, Маршала Тита бр. 89, 21460 Врбас, Општинске управе Темерин, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и грађевинске послове, Новосадска бр. 326, 21235 Темерин, Општинске управе Жабаљ, Служба за урбанизам, заштиту животне средине, имовинске и стамбено-комуналне послове, Николе Тесле бр. 45, 21230 Жабаљ, са назнаком „ПП Јегричка – Јавна расправа о заштити”.

2. ЈАВНА РАСПРАВА о документима о заштити у оквиру које ће се презентовати Предлог покрајинске уредбе о проглашењу Парка природе „Јегричка“ и Студија заштите Парка природе „Јегричка“ и разматрати примедбе достављене током јавног увида одржаће се у Општини Жабаљ, у уторак, 16. децембар 2014. године, са почетком у 1100 часова у великој сали Општинске управе Жабаљ, Николе Тесле бр. 45. Јавну расправу води комисија коју образује Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

У јавној расправи учествују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, који усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач докумената о заштити јавно износи свој став.

3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ биће објављен на интернет страници Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и Покрајинског завода за заштиту природе.

 

Прилог:

Предлог ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ о заштити Парка природе „Јегричка“

 

 

КУЛТУРА

Слике Стојана Божића у Ликовној галерији КЦ

03. авг 2020. КУЛТУРА

Слике Стојана Божића у Ликовној галерији КЦ

У Ликовној галерији Културног центра Врбаса постављена је...

Графике Кристине Карлсен у Галерији КЦ

06. јул 2020. КУЛТУРА

Графике Кристине Карлсен у Галерији КЦ

Иако је за уторак, 07. јул, било најављено отварање излож...

Нова књига афоризама Веселина Милићевића

01. јул 2020. КУЛТУРА

Нова књига афоризама Веселина Милићевића

У оквиру издавачке делатности Народне библиотеке "Данило ...

Градском музеју КЦВ подршка за два пројекта

20. јун 2020. КУЛТУРА

Градском музеју КЦВ подршка за два пројекта

Градском музеју Културног центра Врбаса одобрена су средс...

Изложба Сандре Јањатовић у Галерији КЦ Врбаса

17. јун 2020. КУЛТУРА

Изложба Сандре Јањатовић у Галерији КЦ Врбаса

Ликовна галерија Културног центра Врбаса приредила је изл...