Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА ВРБАС
Одељење за финансије и буџет
Одсек за јавне набавке
Број: 401-2-35/ 2015 – IV/10
Дана, 21.10.2015.  године
Врбас, Ул. Маршала Тита број 89.

На основу члана 11., 12. и 20. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 15. Правилника о поступку јавне набавке („Сл.лист општине Врбас број 1/2014), наручилац упућује следећи

ПОЗИВ ЗА ДИЈАЛОГ

Наручилац обавештава потенцијалне понуђаче да је у фази пре објављивања позива за подношење понуда, те да врши истраживање тржишта за јавну набавку за доделу уговора о јавно-приватном партнерству за вршење енергетске услуге на делу система у општини Врбас и да у ту сврху позива понуђаче на дијалог како би се се упознао са актуелном понудом, као и са конкуренцијом која влада на тржишту.

Предмет јавне набавке је додела уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за вршење енергетске услуге за примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштеде у оперативним трошковима дела система јавног осветљења Општине Врбас са циљем ефикаснијег коришћења енергије (МУЕ), одговарајућег смањења емисије CO2 и смањења оперативних трошкова дела система ЈО Општине Врбас. Приватном партнеру-Понуђачу, се поверавају послови пројектовања, реконструкције, финансирања и одржавања дела система ЈО, уз преузимање ризика постизања финансијске уштеде током коришћења реконструисаног дела система ЈО. Јавни партнер (Општина Врбас) као Наручилац, преузима обавезу сарадње са изабраним понуђачем у току извршења уговора са циљем да се у току уговорног периода сви трошкови приватног партнера сведу на најмању могућу меру, као и обавезу плаћања приватном партнеру накнаде за расположивост реконструисаног дела система ЈО из остварених гарантованих финансијских уштеда и накнаде за одржавање реконструисаног дела система ЈО.

Укупнa инстaлисaнa снaгa цeлoг систeмa JO у oпштини Врбaс изнoси 803 kW. Укупнa инстaлисaнa снaгa дeлa систeмa JO прeдвиђeнoг зa рeкoнструкциjу за четрири насељена места у општини изнoси 237,38 kW. У дeлу систeмa JO кojи je прeдвиђeн зa рeкoнструкциjу имa 1.469 светиљки укупнe снaгe 211,9 kW oднoснo 237,38 W сa бaлaстoм. Вeћинa свeтиљки je зaстaрeлe кoнструкциje типa сa нeeфикaсним извoримa свeтлoсти.

Taбeлa 1. Структурa извoрa свeтлoсти у дeлу систeмa JO прeдвиђeнoг зa рeкoнструкциjу

Брoj свeтиљки

Снaгa (W)

Свeтлoсни флукс (lm)

Савино Село

Змајево

Равно Село

Куцура

Укупно

304

386

339

440

1.469

211.900

 

HPM - Живa висoкoг притискa

15

12

5

25

57

400

22,000

11

29

24

18

82

250

13,000

269

339

305

397

1,310

125

6,200

HPS – Natrijum visokog pritiska

8

6

4

0

18

250

33,200

1

0

0

0

1

150

17,500

IN - Инкaндeсцeтнтни извoри

0

0

1

0

1

200

3,000

 

Позивате се да приступите на састанак у општину Врбас дана 04.11.2015. године са почетком у 11,00 часова, на адреси Општина Врбас, Маршала Тита бр.89, Скупштинска  сала, четврти спрат.

Дневни ред састанка:
1.    искуства потенцијалних понуђача у набавкама путем јавно-приватносг партнерства
2.    референце потенцијалних понуђача по питању предмета јавне набавке
3.    карактеристике производа и услуга које се нуде
4.    Верификација и валидација остварених уштеда и одржавања у току уговореног периода

Наручилац ће о спроведеном дијалогу – информативном састанку сачинити Записник са резимеом о чему се разговарало, који ће послати свим учесницима састанка.

На основу добијених информација, наручилац ће водећи рачуна о начелу једнакости понуђача, имати сазнања о стању на тржишту по питању предмета јавне набавке, проверити заинтересованост понуђача и њихова евентуална искуства по питању предмета набавке, а посебнно имајући у виду специфичност предмета јавне набавке који се прибавља путем јавно-приватног партнерства без елемената концесије.

Жељко Кнежевић
Одсек за јавне набавке
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
тел.:021/795-4076 и 021/705-4056

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"