На основу члана 19. Закона о избору народних посланика („Службени гласник Републике Србије“, број 35/2000, 18/2004 и 36/2011) и Одлуке о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Врбас („Службени гласник Републике Србије“, број 14 /2017) , Општинска управа Врбас,  и з д а ј е следећу

О Б Ј А В У

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ бирачи у општини Врбас да се део јединственог бирачког списка (за општину Врбас) за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Врбас  води у канцеларији број 9 у згради Општинске Управе Врбас, у улици Маршала Тита број 89 те ДА МОГУ ИЗВРШИТИ УВИД И ПРЕДЛАГАТИ ПРОМЕНЕ У ДЕЛУ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ВРБАС  (упис, брисање, измена, допуна или исправка).
           Увид у бирачки списак грађани могу извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе  уношењем података о јединственом матичном броју грађана.    
     На основу Одлуке о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Врбас у општини Врбас избори ће се одржати дана 23. априла 2017. године.
          Право да бира  одборнике Скупштине општине Врбас има пунолетан, пословно способан држављанин Републике Србије који има пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе у којој остварује изборно право.
           У бирачки списак се у складу са Законом уписује грађанин који је навршио 18 година живота, који је пословно способан и који има пребивалиште на подручју општине у којој остварује изборно право, а након доношења одлуке о расписивању избора и малолетна лица која бирачко право стичу најкасније на дан избора.
    Бирач који има боравиште у иностранству уписује се у бирачки списак према последњем пребивалишту пре одласка у иностранство, односно  последњем пребивалишту једног од његових родитеља, с тим што се у бирачки списак уписују и подаци његовог боравишта у иностранству.
    Грађани који се налазе на одслужењу војног рока или на војној вежби уписују се у бирачки списак према последњем пребивалишту.
       Сваки грађанин може органу надлежном за вођење бирачког списка поднети захтев за упис,брисање,измену, допуну или исправку бирачког списка ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак или је уписан а нема бирачко право или нема бирачко право на подручју општине у којој је уписан у бирачки списак  или ако неки од података из бирачког списка није правилно уписан. Од проглашења изборне листе право на увид и на подношење захтева за измену бирачког списка има и подносилац изборне листе, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу потребни докази. Захтеви се подносе у седишту Општинске управе Врбас, сваког радног дана и суботом од 7 до 15 часова.
            Орган који води бирачки списак, донеће решење о захтеву у року од 48 часова од дана пријема захтева. Решење се без одлагања доставља подносиоцу захтева
    Бирачки списак закључује се најкасније 15 дана пре дана одржавања избора.
            По закључењу бирачког списка упис, брисање, измене и допуне  или исправке у бирачком списку врше се на основу Одлуке Министарства  државне управе и локалне самоуправе, најкасније 48 часова пре дана одређеног за одржавање избора.

Врбас,28.02.2017. године
ОПШТИНСКА УПРАВА ВРБАС

 

На основу члена 19. Закону о виборе народних посланїкох (« Службени глашнїк Републики Сербиї, число 35/2000, 18/2004) и Одлуки о розписованю виберанкох за одборнїкох Скупштини општини Вербас («Службени глашнїк Републики Сербиї, число 14/2017), Општинска управа Вербас, видава  шлїдуюцу

О Б Я В У

       ОБВИСЦУЮ ШЕ  вибераче у општини Вербас же ше часц єдинственого виберацкого списку (за општину Вербас) за запровадзованє виберанкох за одборнїкох Скупштини општини Вербас водзи у канцелариї число 9 у будинку Општинскей управи Вербас, у Улїци маршала Тита 89  так же МОЖУ ОКОНЧИЦ УВИД И ПРЕДКЛАДАЦ ПРЕМЕНКИ У ЧАСЦИ ВИБЕРАЦКОГО СПИСКУ ЗА ПОДРУЧЕ ОПШТИНИ ВЕРБАС (упис, сцеранє , вименка, допольнєнє або виправка ).
      Увид до виберацкого списку гражданє можу окончиц и електронски на урядовим интернет боку Министерства державней управи и локалней самоуправи з уношеньом податкох о єдинственим матичним числу гражданох.
     На основу Одлуки о розписованю виберанкох за одборнїкох Скупштини општини Вербас у општини Вербас виберанки ше отримаю дня 23. априла 2017. року.
     Право же би виберал одборнїкох Скупштини општини Вербас ма полно- лїтни, дїловно способни державян Републики Сербиї котри бива на териториї  єдинки локалней самоуправи у котрей витворює виберацке право.
      До виберацкого списку ше у складзе зоз Законом уписує граждан котри напольнєл 18 роки живота, котри дїловно способни и котри бива на подручу општини у котрей витворює виберацке право, а после приношеня одлуки о розписованю вибранкох и малолїтни особи котри виберацке право здобуду найпознєйше на дзень виберанкох.
      Виберач котри бива у иножемстве уписує ше до виберацкого списку спрам остатнього места биваня скорей одходу до иножемства, односно спрам места биваня єдного од його родителя, з тим же ше до виберацкого списку уписую и податки його места биваня у иножемстве.
      Гражданє котри ше находза на одслуженю воєного року або на воєней вежби уписую ше до виберацкого списку спрам остатнього места биваня.
      Кажди граждан може орґану надлєжному за водзенє виберацкого списку поднєсц вимогу за упис, сцеранє, вименку, допольнєнє або виправку виберацкого списку  кед же вон або други граждан нє уписани до виберацкого списку або є уписани а нєма виберацке право або нєма виберацке право на подручу општини у котрей є уписани до виберацкого списку або кед же даєден од податкох з виберацкого списку нє уписани правилно.Од преглашеня  виберацкей лїстини право на увид и на подношенє вимогох за пременку виберацкого списку ма и подношитель виберанковей лїстини по истим поступку спрам котрого тото право маю и гражданє. Зоз вимогами прикладаю ше и потребни докази. Вимоги ше подноша у шедзиску Општинскей управи Вербас, каждого роботного дня и соботу од 7 по 15 годзин.
      Орґан котри водзи виберацки список, принєше ришенє о вимоги у термину од 48 годзини од дня приєму вимоги.Ришенє ше без одкладаня доставя подношительови вимоги.
      Виберацки список заключує ше найпознєйше 15 днї скорей дня отримованя виберанкох.
      После заключованя виберацкого списку упис, сцеранє, вименки и допольнєня або виправки у виберацким списку окончую ше на основу Одлуки Министерства державней управи и локалней самоуправи, найпознєйше 48 годзини скорей одредзеного дня за отримованє виберанкох.

Вербас, 28.02.2017. року
ОПШТИНСКА УПРАВА ВЕРБАС

 

A népképviselők megválasztásáról szóló törvény 19. szakasza (Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye 35/2000, 18/2004 és 36/2011szám), és a Községi Képviselő Testület képviselői megválasztásának kiίrásáról szóló határozat (Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye 14/2017.szám) alapján, a verbászi Községi Közigazgatás kiadja a következő

H I R D E T M É N Y T

    ÉRTESÍTIK a választókat a verbászi községben, hogy az egységes választói névjegyzék részét (Verbász községre) a Községi Képviselő Testület képviselői megválasztásának  lebonyolίtására a verbászi Községi Közigazgatás épületében a Tito marsall utca 89. szám alatt a 9. számú irodában vezetik, továbbá, HOGY BETEKINTHETNEK ÉS VÁLTOZTATÁSOKAT JAVASOLHATNAK A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK VERBÁSZI KÖZSÉGRE VONATKOZÓ RÉSZÉBEN (beίrás, törlés, változás, kiegészίtés vagy javίtás).
    A választói névjegyzékbe a polgárok elektronikus úton is betekinthetnek az Államigazgatás és Helyi Önkormányzat Minisztériumának hivatalos honlapján, a polgárok egységes törzsszámának bevitelével.
A Községi Képviselő Testület képviselői megválasztásának kiίrásáról szóló határozat alapján a választásokat 2017. április 23-án tartják meg.
    Joga, hogy képviselőket válasszon a verbászi Községi Képviselő Testületbe minden nagykorú, cselekvőképes, Szerbia Köztársaság állampolgárságával biró személynek van, akinek lakhelye a helyi önkormányzatnak abban az egységben van, ahol a választói jogát megvalósίtja.
    A választói névjegyzékbe, a Törvénnyel összhangban, azt a polgárt jegyzik be, aki betöltötte 18. életévét, jogilag cselekvőképes, és akinek lakhelye abban a községben van, amelyikben a választói jogát megvalósίtja, a választások kiίrása után pedig azokat a kiskorúakat is, akik választói jogukat legkésőbb a választások napján szerzik meg.
    A választót, akinek külföldi tartószkodási helye van, a választói névjegyzékbe a külföldre távozás előtti utolsó lakhelye szerint ίrják be, illetve egyik szülőjének utolsó lakhelye szerint, azzal, hogy a választói névjegyzékbe beίrják a külföldi tartózkodási helyéről szóló adatokat is.
    A polgárokat, akik sorkatonai szolgálaton vagy katonai gyakorlaton vannak, az utolsó lakhelyük szerint írják be a választói névjegyzékbe.
    Minden polgár kérvényben indítványozhatja a választói névjegyzéket vezető illetékes szervnél a bejegyzést, törlést, módosítást, kiegészítést vagy a választói névjegyzék kijavítását, ha ő vagy más polgár nincs bejegyezve a választói névjegyzékbe, vagy ha olyan valaki van bejegyezve, akinek nincs választói joga, vagy nincs választói joga annak a községnek a területén ahol bejegyezték a választói névjegyzékbe, vagy ha a választói névjegyzékbe valamelyik adatot szabálytalanul írták be. A választási lista kihirdetése után a választói névjegyzékbe való betekintés és a változtatás kérelmezésének joga a lista benyujtóját is megilleti, azonos eljárás szerint, mint amely szerint ez a joguk a polgároknak is van. A kérvényhez mellékelni kell a szükséges bizonyítékokat. A kérvényeket a verbászi Községi Közigazgatás székhelyén kell benyújtani, minden munkanapon, szombaton is, 7 és 15 óra között.
    A választói névjegyzéket vezető szerv a kérvényről az átvétel napjától számított 48 óra alatt végzéssel dönt. A végzést azonnal továbbítják a kérvény benyújtójának.
A választói névjegyzéket legkésőbb 15 nappal a választások előtt zárják le.
    A választói névjegyzék lezárása után bejegyzést, törlést, módosítást és kiegészítést vagy a választói névjegyzék kijavítását az Államigazgatás és Helyi Önkormányzat Minisztériumának határozata alapján végzik, legkésőbb 48 órával a választások megtartására meghatározott nap előtt.

Verbász, 2017.02.28-án
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS VERBÁSZ

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"