Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРБАС
Начелник Општинске управе
Број: 013-3-1/2022-IV/03
Дана: 17.02.2022.  године
ВРБАС 

Општинска управа општине Врбас, на основу члана 17. Одлуке о Општинској управи општине Врбас ("Службени лист општине Врбас" број 6/2019, 28/2019, 39/2020 и 17/2021), члана 14 и 15. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије" бр. 104/2009 и 99/2011), а у вези са Одлуком о расписивању избора за народне посланике („Службени гласник РС“ број 22/2022), дана 17.02.2022. године, 

о б ј а в љ у ј е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о ажурирању дела јединственог бирачког списка за подручје општине Врбас, поводом расписаних  избора за народне посланике, који ће се одржати дана 03.04.2022. године.

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ

 

са пребивалиштем на територији општине Врбас, да до

18. 03. 2022. године до 24,00 часа

у канцеларији број 9 у згради Општинске управе општине Врбас, у Улици маршала Тита број 89,  код овлашћеног лица за ажурирање бирачког списка, где је део бирачког списка за подручје општине Врбас изложен на увид, МОГУ ИЗВРШИТИ УВИД И ПРЕДЛАГАТИ ПРОМЕНЕ У ДЕЛУ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ВРБАС  (упис, брисање, измена, допуна или исправка), а нарочито ако су грађани-бирачи после претходних избора и задњег ажурирања бирачког списка:

  • стекли пунолетство или ће исто стећи закључно са 03. 04. 2022. године
  • извршили промену личног имена, стално се настанили на подручју општине Врбас или
  • извршили промену места пребивалишта или адресу становања.

Обавештавају се грађани да могу, најкасније до 12. 03. 2022. године, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи или иностранству.

Право на упис и промене у бирачком списку имају и интерно расељена лица која имају боравиште на територији општине Врбас.

Увид у бирачки списак и право на подношење захтева за измену бирачког списка, од проглашења изборне листе,  имају и подносиоци изборне листе уз приложено овлашћење и потребне доказе,  по истом поступку по коме то право имају и грађани.

УВИД  у  бирачки списак грађани могу извршити сваког радног дана и суботом у времену од 7 до 15 часова у напред наведеној службеној просторији, као и електронским путем на  интернет страници Министарства за државну управу и локалну самоуправу: https://upit.birackispisak.gov.rs уношењем податка о јединственом матичном броју грађана и регистарском броју личне карте, односно  броју пасоша  у одговарајуће поље.

      Грађани се такође обавештавају да после закључења бирачког списка,  упис и промене у бирачком списку могу вршити само путем Министарства за државну управу и локалну самоуправу,  а најкасније 72 часа пре дана одређеног за одржавање избора, подношењем захтева непосредно или преко Општинске управе општине Врбас.

      У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка и овлашћено лице подносиоца изборне  листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

 

Начелник
Општинске управе,
Ивана Крезовић

 

 

 

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Verbász község
VERBÁSZI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Községi közigazgatás vezetője
Szám: 013-3-1/2022-IV/03
Kelt:  2022.02.17
VERBÁSZ

Verbászi Községi Közigazgatási hivatalról szóló határozatok 17. szakasza alapján Verbász Községi Közigazgatási hivatala (Verbász Község Hivatalos Lapja, 2019/6, 2019/28, 2020/39 és 2021/17), az egységes választói névjegyzékről szóló törvény  14 és 15. szakasza (Szerb Köztársaság hivatalos Közlönye,  2009/104 és 2011/99 sz.) alapján és kapcsolatban а népképviselői választások kiírásáról szóló határozattal  (SZK Hivatalos Közlöny, 2022/22 szám)  2022.02. 17-án

 k ö z z é t e s z i

É R T E S Í T É S

            Verbász község területére vonatkozó egységes választói névjegyzék frissítéséről a 2022.04.03-án megtartandó népképviselői választásokra  

 ÉRTESÍTIK A POLGÁROKAT

bejelentett lakhellyel  Verbász község területén, hogy 

2022.03.18 -án  24,00 óráig

Verbász Községi Közigazgatási Hivatala  9 számú irodájában a Tito Marsal utca  89 száma alatt megtekinthető  a választói névjegyzék a frissítésre felhatalmazott személynél, ahol megtekinthetik a választói névjegyzék Verbász községre vonatkozó részét. BETEKINTÉST NYERHETNEK A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉKBE ÉS MÓDOSÍTÁST JAVASOLHATNAK A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK VERBÁSZ KÖZSÉG TERÜLETÉRE VONATKOZÓ RÉSZÉBEN (beírás, törlés, változtatás, kiegészítés  vagy  javítás), de főleg akkor, ha а választó polgárok az előző  választás óta és a névjegyzék utolsó frissítése után:

  • nagykorúvá váltak vagy válnak 2022.04.03 - áig
  • személynevüket megváltoztatták, tartósan letelepedtek Verbász község területén vagy
  • megváltoztatták lakcímüket vagy lakóhelyüket  

Értesítik a polgárokat, hogy legkésőbb 2022. 03. 12 - ig kérvényezhetik, hogy a választói névjegyzékbe bejegyezzék, hogy a küszöbönálló választásokon országbeli vagy külföldi lakhelye szerint fog szavazni.

A belsőleg széttelepített személyek, akik Verbász község területén tartózkodnak feliratkozhatnak a választói névjegyzékbe és kérhetik annak módosítását is.

A névjegyzékbe  és a benne történő változtatási kérelmekbe való betekintésre a választások kiírójának is joga van, ugyanazzal az eljárással, amely által a polgároknak is,  a felhatalmazás és a bizonyíték felmutatása mellett.

A polgárok az előre kijelölt hivatali helyiségben BETEKINTÉST nyerhetnek a választói névjegyzékbe  minden munkanap és szombaton 7-15 óra között, valamint elektronikus úton az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium hivatalos oldalán a https://upit.birackispisak.gov.rs címen a  személyi szám és a személyazonossági igazolvány vagy útlevél számának a megfelelő mezőbe való bevitelével.

     Továbbá értesítik a polgárokat, hogy a választói névjegyzék lezárása után a választói névjegyzékbe való felvétel és  módosítás  csak a Közigazgatási és Önkormányzati Minisztériumon keresztül történhet, legkésőbb a választás napját megelőzően 72 órával, közvetlenül vagy Verbász Községi Közigazgatási Hivatalán keresztül benyújtott  kérelemmel.

    A személyes adatok védelmére irányuló törvényt a választói névjegyzékbe való betekintési eljárásban a választói névjegyzék frissítésére felhatalmazott és a választói névjegyzék benyújtója által  felhatalmazott személy is köteles betartani.  

 

Községi Közigazgatás
vezetője
Ivana Krezović

 

 

 Република Сербия
Автономна покраїна Войводина
Општина Вербас
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНИ ВЕРБАС
Начальнїк Општинскей управи
Число: 013-3-1/2022-IV/03
Дня: 17.02.2022.  року
ВЕРБАС 

Општинска управа општини Вербас, на основу члена 17. Одлуки о Општинскей управи општини Вербас ("Службени новини општини Вербас" число 6/2019, 28/2019, 39/2020 и 17/2021), члену 14 и 15. Закону о єдинственим виберацким списку („Службени глашнїк Републики Сербиї" ч. 104/2009 и 99/2011), а у вязи зоз Одлуку о розписованю виберанкох за народних посланїкох („Службени глашнїк РС“ число 22/2022), дня 17.02.2022. року,

о б я в ю є

О Б В И С Ц Е Н Є

            о ажурированю часци єдинственого виберацкого списку за подруче општини Вербас, з нагоди розписаних  виберанкох за народних посланїкох, котри ше отримаю дня 03.04.2022. року.

ОБВИСЦУЮ ШЕ ГРАЖДАНЄ

 

зоз местом биваня на териториї општини Вербас, же би по

18. 03. 2022. року по 24,00 годзин

у канцелариї число 9 у будинку Општинскей управи општини Вербас, у Улїци маршала Тита число 89,  при овласценей особи за ажурированє виберацкого списку, дзе часц виберацкого списку за подруче општини Вербас виложена на увид, МОГЛИ ОКОНЧИЦ УВИД И ПРЕДКЛАДАЦ ПРЕМЕНКИ У ЧАСЦИ ВИБЕРАЦКОГО СПИСКУ ЗА ПОДРУЧЕ ОПШТИНИ ВЕРБАС  (упис, сцеранє, пременка, допольнєнє або виправка), а поготово кед гражданє-вибераче после предходних виберанкох и остатнього ажурированя виберацкого списку:

  • здобули полнолїтство або исте здобуду заключно зоз 03. 04. 2022. року
  • окончели пременку власного мена, стаємно ше населєли на подручу општини Вербас або
  • окончели пременку места биваня або адресу биваня.

Обвисцую ше гражданє же можу, найпознєйше по 12. 03. 2022. року, поднєсц вимогу же би ше до виберацкого списку уписал податок же на предстояцих виберанкох буду гласац спрам места биваня у жеми або иножемстве.

Право на упис и пременку у виберацким списку маю и интерно розселєни особи котри биваю на териториї општини Вербас.

Увид до виберацкого списку и право на подношенє вимоги за пременку виберацкого списку, од преглашеня виберанковей лїстини,  маю и подношителє виберанковей лїстини зоз приложеним овласценьом и потребнима доказами,  по истим поступку спрам котрого тото право маю и гражданє.

УВИД  до  виберацкого списку гражданє можу окончиц роботного дня и соботу у чаше од 7 по 15 годзин у напредок спомнутей службеней просториї, як и електронски на  интернет боку Министерства за державну управу и локалну самоуправу: https://upit.birackispisak.gov.rs з уношеньом податкох о єдинственим матичним числу гражданох и реґистерским числу особней карти, односно  числу пасошу  до одвитуюцого полю.

      Гражданє ше тиж обвисцую же после заключеня виберацкого списку ,  упис и пременки до виберацкого списку можу окончиц лєм прейґ  Министерства за державну управу и локалну самоуправу, а найпознєйше 72 годзини скорей  дня одредзеного за отримованє виберанкох, з подношеньом вимоги нєпостредно або прейґ Општинскей управи општини Вербас.

      У поступку увиду до виберацкого списку особа овласцена за  ажурированє виберацкого списку и овласцена особа подношителя виберанковей лїстини   длужни  же би поступали у складзе зоз законом з котрим ше ушорює защита податкох о особи.

 

Началнїк
Општинскей управи,
Ивана Крезович

 

 

 

Претрага

Општинска управа Врбас

Адреса: М. Тита 89, Врбас, 21460

Телефон: +381.21.7954.000

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

КЦ Врбас

Културни центар Врбас

Дом здравља

ДЗ "Вељко Влаховић"

ЈКП Стандард

Јавно комунално предузеће

ЦСР Врбас

Центар за социјални рад

ЈКП "Комуналац"

Јавно комунално предузеће

ЦФК Врбас

Центар за физичку културу

ТОО Врбас

Туристичка организација општине Врбас

Bиблиотека Vrbas

Јавна библиотека „Данило Киш"