Руководилац: мр МИРА НЕДИЋ

Заменик руководиоца: Маја Мићуновић

 

Одељење за друштвене делатности обавља послове:

1. Општинске управе који се односе на административно-техничке,нормативне послове у областима: предшколског, основног и средњег васпитања и образовања, ученичког и студентског стандарда, културе, спорта и техничке културе, здравствене и социјалне заштите, друштвене бриге о деци и јавног информисања,

 • предлаже и припрема нацрте аката из надлежности Одељења које доноси начелник Општинске управе, Општинско веће и Скупштина општине,
 • предлаже биланс потребних средстава за финансирање јавних служби из буџета општине,
 • врши послове надзора над радом установа и предузећа из области јавних служби чији је оснивач општина и контролу законитости аката у овим областима на које Скупштина општине даје сагласност (Статут и других аката),
 • врши послове вођења другостепеног поступка у области социјалне заштите о правима из оквира права и дужности општине и ревизију решења,
 • врши послове државне управе поверене Општинској управи у области друштвене бриге о деци по „Закону о финансијској подршци породици са децом“ који обухватају решавање о праву на предшколско васпитање и образовање за децу без родитељског старања, децу са сметњама у развоју, и васпитно-образовни програм у години пред полазак у основну школу у трајању од 3 сата дневно у школској години,
 • врши послове утврђивања права по: Закону о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, Закону о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица, Закону о правима цивилних инвалида рата и других прописа из области борачко инвалидске заштите који су у надлежности Општинске управе. Врши поверене послове инвалидско-борачке заштите који се односе на признавање својства ратног војног инвалида и мирнодопског војног инвалида,борца и права која проистичу из тог својства,
 • врши послове утврђивања права цивилних инвалида рата, жртава фашистичког терора и жртава терористичких аката и других признатих видова заштите ових корисника,
 • обавља стручне, организационе и оперативне послове у вези прихвата и збрињавања избеглица, прогнаних и расељених лица, спровођења и примене прописа из ове области из надлежности општине,
 • прати рад и помаже у остваривању програма рада друштвених и хуманитарних организација које се делом финансирају из буџета општине.
 • врши послове утврђивања права на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима на територији општине Врбас,врши увид,прибавља,обрађује и доставља податке из службених евиденција и обрађује их.

 

Одељење за друштвене делатности обавља послове друштвене бриге о деци, образовања, здравствене и социјалне заштит и социјалне инклузије Рома

 • Врши послове државне управе поверене Општинској управи у области друштвене бриге о деци по Закону о финансијској подршци породици са децом који обухватају решавање о праву на: накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета родитеља или усвојиоца, старатеља и храниоца, родитељски додатак, додатак на децу, новчану помоћ породици у којој се роди треће дете, помоћ породици за новорођену бебу, додатну новчану помоћ мајкама избеглицама, накнаду трошкова боравка деце у предшколској установи по регресној скали, помоћ деци из вишечланих породица за четврто и свако наредно дете.
 • Врши обрачун и рефундацију средстава за исплаћене накнаде зарада.
 • Врши послове из надлежности Одељења који се односе на праћење и спровођење закона за област основног и средњег образовања и васпитања; обраду захтева за ученички и студентски кредит и стипендије, смештај у ђачке и студентске домове; води прописане евиденције и пријављивање деце за полазак у школу и четворочасовни предшколски програм, упис ученика у основне и средње школе.
 • Води послове Интерресорне комисије прикупља и обрађује податке за исплату путних трошкова деце са сметњама у развоју.
 • Пружа стручно-техничку помоћ Тиму за стручно усавршавање, Тиму за подршку деци и младима са сметњама у развоју, реализацији „Дечје недеље“.
 • Врши пријем и обраду захтева за енергетски заштићене купце.
 • Врши пријем представки грађана из области социјалне заштите, води базу података о броју и врстама локалних услуга социјалне заштите према одређеним групама корисника.
 • Врши послове администратора апликације „Социјална карта“ за општину Врбас,обезбеђује податке о социјалној заштити остваривању социјалних права грађана који се заснива на њиховом социјално-економском статусу
 • Врши административне и друге послове Савета за здравље општине Врбас
 • Врши послове, из надлежности Одељења, који се односе на праћење стања и спровођење закона у области здравства и здравствене заштите.
 • Води евиденцију и пружа информације и стручно-техничку помоћ организацијама цивилног друштва са територије општине у циљу њиховог укључивања у процесе доношења одлука у локалној управи и спровођење других права из ових области у складу са законом.
 • Издаје уверења и потврде о чињеницама о којима води службену евиденцију.
 • Припрема информаторе о правима из области душтвене бриге о деци,публикацију Здравствени билтен општине Врбас и информације од јавног значаја из надлежности Одељења за друштвене делатности
 • Обавља и друге послове у складу са законом и општинским одлукама.
 • Врши административне и друге послове које му повери Скупштина општине, председник Општине, Општинско веће и начелник Општинске управе.

 

 

 

КУЛТУРА

Конкурс за Невенов фестивал деце песника

20. мар 2023. КУЛТУРА

Конкурс за Невенов фестивал деце песника

Невенов фестивал деце песника у Савином Селу расписао је ...

Расписан Пролећни литерарно-ликовни конкурс 2023

13. мар 2023. КУЛТУРА

Расписан Пролећни литерарно-ликовни конкурс 2023

Одељење за децу и младе Јавне библиотеке "Данило Киш", ра...

Врбаски фолклораши на Данима мимозе у Херцег Новом

26. феб 2023. КУЛТУРА

Врбаски фолклораши на Данима мимозе у Херцег Новом

Наступ Фолклорног ансамбла Културног центра Врбаса био је...

Нове награде за Веселина Милићевића

22. феб 2023. КУЛТУРА

Нове награде за Веселина Милићевића

Веселин Милићевић, сатиричар, афористичар и песник за дец...

Обележен Дан Јавне библиотеке "Данило Киш"

22. феб 2023. КУЛТУРА

Обележен Дан Јавне библиотеке "Данило Киш"

Јавна библиотека "Данило Киш" обележила је данас 22. фебр...