Руководилац одељења: ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ

 • Број телефона: 021/704.100
 • Број факса: 021/704.100
 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Web: urbanizam.vrbas.net

Шеф одсека за заштиту животне средине: Сања Кораћ

 • E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

Веб сајт Oдељења за урбанизам и просторно планирање, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине

urbanizam.vrbas.net

ЗАКАЗИВАЊЕ КОНСУЛТАЦИЈА

Сва заинтересована лица могу доћи на консултације сваког понедељка и среде у периоду од 11,00 до 13 часова у просторије Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент на III спрат, канцеларија број 3. Консултације се заказују физичким и правним лицима којима је неопходно упознавање или додатно објашњење управног поступка који се води код овог органа (поступак озакоњења, издавања дозвола за грађење, формирање стамбене заједнице, конверзије, експропријације и сл.), као и ради тумачења законске регулативе и планских докумената и пружања других информација из области урбанизма, становања, заштите животне средине и енергетског менаџмента.
Заказивање термина за консултације су искључиво преко телефонског броја 021.79.54.028 или лично на шалтеру број 12, Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент.

 

Урбанизам

У оквиру надлежности Одељења за урбанизам, стамбене послове, заштите животне средине и енергетског менаџмента Општинске управе Врбас (у даљем тексту: Одељење) су, пре свега, управни послови у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је спровођење поверено општини у области урбанизма, просторног планирања, стамбеној области, области грађења и експропријације. Ову област регулишу: Закон о општем управном поступку, Закон о планирању и изградњи и друга пратећа правна акта. Послови Одељења су да:

 • Припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће за чије је спровођење у оквиру свог делокруга одговорно Одељење.
 • Врши стручне послове у вези обезбеђења просторно – планске документације, анализира и прати стање у области урбанизма, просторног планирања и пословног простора, предлаже решења за изградњу и уређење простора, коришћење и уређење градског грађевинског земљишта, изградње и уређења комуналне инфраструктуре, коришћење комуналних објеката, расподеле, продаје и коришћења пословног и стамбеног простора и становања, решава о управним стварима које се односе на експропријацију непокретности и административни пренос, утврђивање земљишта за редовну употребу објекта и формирање грађевинске парцеле, претварање права коришћења грађевинског земљишта у право својине, враћање задружне имовине земљорадничким задругама, послови легализације објеката.
 • Спроводи обједињену процедуру за издавање локацијских услова, издавање грађевинских дозвола, пријава радова, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно издавање локацијских услова, издавање грађевинске и употребне дозволе из своје надлежности као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту.
 • Издаје решења о одобрењу за постављање монтажних објеката привременог карактера.
 • Врши имовинско правне послове у области експропријације, градског грађевинског земљишта, води евиденцију имовине локалне самоуправе и друге евиденције непокретности у складу са важећим законским прописима.
 • Пружа стручну помоћ у раду месних заједница из надлежности Одељења.
 • Врши административне и друге послове које му повери Скупштина Општине, председник Општине, Општинско веће и начелник Општинске управе.

Становање

У циљу унапређења стања у области становања, на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре усвојен је Закон о становању и одржавању зграда. Ступањем на снагу овог Закона створили су се предуслови да се побољша целокупна област становања. С’ тим у вези, ово Одељење:

 • Припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће из делокруга становања и одржавањa зграда.
 • Води Регистар стамбених заједница.
 • Организује рад Регистра према својој територијалној надлежности и именује лице задужено за вођење Регистра.
 • Пружа саветодавну помоћ грађанима за унапређење енергетске ефикасности стамбених и јавних зграда.

Заштита животне средине

У оквиру Одељења, образован је Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент који обавља стручне послове у области заштите животне средине и управљања енергијом. Област заштите животне средине обухвата примену следећих закона: Закон о заштити животне средине, Закон о процени утицаја на животну средину, Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину и други закони и подзаконски акти који регулишу ову област. Послови овог Одсека су да:

 • Обавља управне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је спровођење поверено Општини у области заштите животне средине.
 • Припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће из делокруга заштите животне средине.
 • Врши стручне послове у вези одрживог управљања, очувања природне равнотеже, целовитости, разноврсности и квалитета природних вредности и услова за опстанак свих живих бића, контролу, смањивање и санацију свих облика загађивања животне средине, одрживо управљање природним вредностима и заштита животне средине у складу са законским и другим прописима.
 • Непосредно организује и спроводи систем заштите животне средине кроз мере, услове и инструменте за одрживо управљање, очување природне равнотеже, целовитости, разноврсности и квалитета природних вредности и услова за опстанак живих бића, обједињава опште и посебне послове извршиоца послова заштите животне средине, ангажовањем на мониторингу животне средине, управљање хемикалијама на јонизационом и нејонизационом зрачењу, домену буке и вибрација и интегрисаном спречавању, контроли смањењу и санацији свих облика загађења животне средине, као и заштити природе управљања отпадом и праћењем конкурса домаћих и међународних институција за заштиту животне средине.
 • Ангажује се на спречавању, контроли, смањењу и санацији свих облика загађивања животне средине.
 • Припрема извештаје, програме и планове, решења и мишљења из области заштите животне средине. Анализира и прати стање у области животне средине.

Енергетски менаџмент

 • Oбавља послове енергетског менаџмента у локалној заједници као најширег скупа регулаторних, организационих, подстицајних и едукативних мера и активности.
 • Обавља послове прикупљања, праћења и анализе података о начину коришћења енергије обвезника система енергетског менаџмента на нивоу локалне заједнице.
 • Припрема програме и планове енергетске ефикасности које доноси Општина.
 • Предлаже мере које доприносе ефикасном коришћењу енергије и учествује у њиховој реализацији, као и развоју и континуираном унапређењу тог система.
 • Подстиче и афирмише спровођење планова, програма и пројеката коришћења алтернативних видова енергије.
 • Стара се о припреми годишњег извештаја о реализацији програма и плана енергетске ефикасности на локалном нивоу.
 • Припрема мишљења и сугестије на ефикасан начин коришћења енергије и енергената у сектору производње, преноса, дистрибуције и потрошње енергије.

 

 

КУЛТУРА

Конкурс за Невенов фестивал деце песника

20. мар 2023. КУЛТУРА

Конкурс за Невенов фестивал деце песника

Невенов фестивал деце песника у Савином Селу расписао је ...

Расписан Пролећни литерарно-ликовни конкурс 2023

13. мар 2023. КУЛТУРА

Расписан Пролећни литерарно-ликовни конкурс 2023

Одељење за децу и младе Јавне библиотеке "Данило Киш", ра...

Врбаски фолклораши на Данима мимозе у Херцег Новом

26. феб 2023. КУЛТУРА

Врбаски фолклораши на Данима мимозе у Херцег Новом

Наступ Фолклорног ансамбла Културног центра Врбаса био је...

Нове награде за Веселина Милићевића

22. феб 2023. КУЛТУРА

Нове награде за Веселина Милићевића

Веселин Милићевић, сатиричар, афористичар и песник за дец...

Обележен Дан Јавне библиотеке "Данило Киш"

22. феб 2023. КУЛТУРА

Обележен Дан Јавне библиотеке "Данило Киш"

Јавна библиотека "Данило Киш" обележила је данас 22. фебр...